KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CENTRUM MEDYCZNE MML Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Bagno 2 wejście E lok. 3 KRS 0000348041,

2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Bartłomiej Dydek.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Centrum Medycznym MML Sp. z o.o. możliwy jest pod adresem email: daneosobowe@mml.com.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ppkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą Centrum Medyczne MML Sp. z o.o. oraz podmioty z którymi CM MML Sp. z o.o. podpisało umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 28 RODO w zakresie niezbędnym do realizacji umowy,

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania,

6) posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – z wyłączeniem ograniczeń uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej,
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze świadczeń publicznych i innych,

7) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie
z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa
tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy z dnia 06 kwietnia 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej.

Pełna polityka prywatności dostępna jest w recepcji Centrum Medycznego MML lub na życzenie pacjenta drogą mailową.