„Centrum Medyczne MML” Sp. z o.o. w dniu 12 grudnia 2016r. podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Umowę nr POIR.02.03.02-14-0048/15-00 o dofinansowanie Projektu „Wzrost innowacyjności Centrum Medycznego MML Sp. z o. o. poprzez opracowanie i wdrożenie systemu przedklinicznego diagnozowania bezdechów śródsennych i zaburzeń oddychania podczas snu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”

Przedmiotem projektu jest wykonanie usługi zleconej JBR w zakresie opracowania innowacyjnej aplikacji do przedklinicznej diagnostyki bezdechów śródsennych oraz zaburzeń oddychania podczas snu wraz z wstępnym oznaczeniem ich prawdopodobnej przyczyny na podstawie zapisów akustycznych. Opracowanie aplikacji poprzedzone będzie badaniami w kierunku rejestracji sygnałów akustycznych w trakcie snu farmakologicznego oraz ich analizą na potrzeby opracowania algorytmu wnioskującego. Uwzględnienie wyników różnych badań diagnostycznych w kontekście występujących prawidłowości akustycznych w czasie snu oraz powiązanie deskryptorów dźwiękowych z wynikami innych badań diagnostycznych pozwoli określić współzależności i pewne prawidłowości określonych zaburzeń oddychania. Rezultatem badań będzie algorytm wnioskowania o zaburzeniach oddychania w trakcie snu. Wykorzystując uzyskane dane stworzony zostanie projekt systemu, który umożliwi przedkliniczne diagnozowanie bezdechów śródsennych i zaburzeń oddychania podczas snu.

Powstały system będzie weryfikowany na wybranej grupie pacjentów a następnie korygowany tak aby pozwolił na dostarczenie najbardziej miarodajnych i dokładnych inf. dot. zaburzeń snu.

Rezultatem projektu będzie wdrożenie innowacyjnej usługi w postaci systemu przedklinicznego diagnozowania bezdechów śródsennych i zaburzeń oddychania podczas snu działającego z wykorzystaniem sensorów akustycznych w formie aplikacji współpracującej z urządzeniem mobilnym.

Aplikacja, udostępniona przez stronę internetową Spółki pozwoli potencjalnym pacjentom na rejestrowanie w warunkach domowych, zapisów akustycznych podczas snu oraz ich przesyłanie na serwer do zweryfikowania przez lekarzy. Na podstawie wyodrębnionych przez system fragmentów sygnałów istotnych do oceny przyczyn chrapania, postawiona zostanie wstępna diagnoza.

Innowacyjna usługa stanowiła będzie pogłębienie i uzupełnienie dotychczas prowadzonej diagnostyki o etap przedkliniczny realizowany na podstawie sygnału dźwiękowego.

 

Całkowita wartość Projektu wynosi 399 800,00 PLN

Wartość dofinansowania (wkład UE) wynosi 319 840,00 PLN


Wzrost innowacyjności Centrum Medycznego MML Sp. z o. o. poprzez opracowanie i wdrożenie systemu przedklinicznego diagnozowania bezdechów śródsennych i zaburzeń oddychania podczas snu.

Centrum Medyczne MML Sp. z o. o. pragnie poinformować, że w dniu 24.12.2015 dobiegła końca procedura związana z rozstrzygnięciem postępowania ofertowego ogłoszonego 15.12.2015 roku na wykonanie usługi polegającej na wykonaniu innowacyjnej aplikacji do przedklinicznej diagnostyki bezdechów śródsennych oraz zaburzeń oddychania podczas snu, wraz z oznaczeniem ich przyczyn, na podstawie zapisów akustycznych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorców. Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Ofertę złożył jeden Wykonawca. Oferta nie podlegała odrzuceniu, spełniła wszystkie wymagania i uzyskała najwyższą ilość punktów (100 pkt.).

Z przyjemnością informujemy, że wykonawcą wybranym do realizacji usługi została Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, ul. Narbutta 84, 02-524 Warszawa

 

parp